Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Meldingsplicht

Meldingsplicht Cewez vzw en bij de firma

Een havenarbeider is verplicht elke arbeidsongeschiktheid (ook ingeval van verlenging of van herval) te melden:

  • losse pool havenarbeiders die niet aangeworven zijn, melden dit aan Cewez vzw vóór 12u15 op de eerste dag van hun arbeidsongeschiktheid
  • havenarbeiders op time-table en losse pool havenarbeiders die reeds aangeworven zijn, melden dit aan de betrokken firma én aan Cewez vzw vóór aanvang van de shift. Deze regeling geldt ook voor havenarbeiders op deeltijds V.A.

De melding aan Cewez gebeurt telefonisch via het groen nummer 0800/16.931 of per e-mail via ziekte@cewez.be. Bij telefonische melding buiten de kantooruren spreekt u volgende gegevens in op het antwoordapparaat: naam, voornaam, afwezigheidsduur, correct verblijfsadres, behandelende geneesheer, al of niet toelating om de woonst te verlaten.

De melding aan de firma gebeurt ook telefonisch. Het telefoonnummer dat van toepassing is wordt vermeld in onderstaande lijst.

Het niet naleven van deze meldingsplicht kan beschouwd worden als onwettige afwezigheid.

Meldingsplicht bij de mutualiteit

Ingeval arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval buiten het werk laat de havenarbeider het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (‘vertrouwelijk’) invullen door de behandelende geneesheer.

Met ingang van 1/1/2016 moet er ZOWEL bij AANVANG als bij VERLENGING van de ziekteperiode een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (document "vertrouwelijk") ingevuld worden door de behandelend geneesheer.

De havenarbeider bezorgt dit ingevulde getuigschrift telkens binnen 48 uur volgend op de begindatum van de arbeidsongeschiktheidsperiode of verlenging terug aan de mutualiteit.