Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Medisch attest

Het origineel medisch attest m.b.t. arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval buiten het werk (privaat ongeval) dient de havenarbeider binnen de 48 uur volgend op de begindatum van de ziekteperiode over te maken aan Cewez vzw. Dit mag zowel aan de balie afgegeven worden of per post overgemaakt worden.

Is iemand bijvoorbeeld ziek op maandag, dan dient het attest uiterlijk tegen woensdag aan Cewez vzw bezorgd te worden of per post verstuurd te worden (postdatum telt).

Ziekte tijdens een weekend waarvoor men aangeworven was, dient eveneens gestaafd te worden met een medisch attest, ook al wordt hiervoor geen bijpassing uitbetaald.

Aan de hand van dat attest wordt een bijpassing uitbetaald door het Compensatiefonds. Bij laattijdige afgifte wordt deze bijpassing geweigerd voor de dagen arbeidsongeschiktheid die de dag van de afgifte of verzending voorafgaan.

Het niet naleven van deze verplichting kan beschouwd worden als onwettige afwezigheid.