Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider

Havenarbeider

De Wet betreffende de havenarbeid (Wet Major) bepaalt dat enkel erkende havenarbeiders in havengebied havenarbeid mogen verrichten. De omschrijving van de havengebieden, havenarbeid, de voorwaarden en erkenningsmodaliteiten van havenarbeiders wordt expliciet omschreven in het Belgisch Staatsblad.

Havenarbeiders opgenomen in de pool

Het K.B. van 12.01.1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité van het havenbedrijf omschrijft de term havenarbeid expliciet als zijnde:

“Alle werknemers en hun werkgevers die, in de havengebieden, als hoofdzakelijke of bijkomstige activiteit havenarbeid verrichten, d.w.z. alle behandelingen van goederen welke per zee- of binnenschepen, spoorwagens of vrachtwagens aan- of afgevoerd worden, en de met deze goederen in verband staande bijkomende diensten, ongeacht deze activiteiten geschieden in de dokken, op bevaarbare waterwegen, op de kaden of in de instellingen welke gericht zijn op invoer, uitvoer en doorvoer van goederen, alsook alle behandelingen van goederen, welke per zee- of binnenschepen aan- of afgevoerd worden op de kaden van nijverheidsinstellingen.”

Dit K.B. bepaalt eveneens wat havengebied is.

Logistieke werknemers met veiligheidscertificaat

Naast havenarbeiders opgenomen in de pool worden ook logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat tewerkgesteld. Deze dienstverlening moet indirect leiden tot een aanwijsbare toegevoegde waarde vertaald in een toename van arbeidskansen voor de logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat. De logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat verrichten deze arbeid in bedrijven waar een bedrijfsovereenkomst is afgesloten.

Gelegenheidscontingent

In het K.B. van 05.07.2004 en in artikel 15 van de Codex wordt bepaald dat gelegenheidshavenarbeiders bij wijze van uitzondering en mits het voldoen van bepaalde voorwaarden havenarbeid mogen uitvoeren. Tekorten aan erkende havenarbeiders dienen door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) vastgesteld te zijn.

Vaklui

Het Paritair Comité voor het havenbedrijf bepaalt dat het statuut en de inschrijvingsvoorwaarden voor vaklui ingevoerd wordt per Paritair Subcomité (C.A.O. 05.01.1990 art. 2).

Het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort heeft in C.A.O. 11.12.1990 art. 2 bepaald dat vaklui werknemers zijn die behandelingstuigen en materieel gericht op havenarbeid vervaardigen, onderhouden of herstellen binnen het territoriaal bevoegdheidsgebied van het Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort.