Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen > Ziekte > Logistieke werknemers

Logistieke werknemers

Wat te doen bij ziekte?

  • Betrokkene is verplicht ziekte, verlenging, herval te melden bij de firma.
  • In geval van arbeidsongeschiktheid laat de betrokkene het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (‘vertrouwelijk’) invullen door de behandelende geneesheer, dit document is te verkrijgen bij uw mutualiteit. Betrokkene bezorgt dit getuigschrift binnen de 48 uur volgend op de begindatum van de arbeidsongeschiktheidsperiode aan de mutualiteit.
  • Het medisch attest van arbeidsongeschiktheid dient betrokkene over te maken aan de firma.
  • De mutualiteit stuurt het inlichtingenblad op naar betrokkene dat hij zelf moet vervolledigen.
  • In geval van medische controle door Certimed Absenteïsme dient betrokkene hieraan mee te werken.
  • Na het einde van de arbeidsongeschiktheid dient betrokkene het bewijs van werkhervatting te laten invullen door het bedrijf en dient dit bewijs bezorgd te worden aan de mutualiteit.

De details kunnen in de respectievelijke rubrieken geraadpleegd worden.

De contactpersoon bij Cewez vzw m.b.t. ziekte van logistieke werknemers met een veiligheidscertificaat is Ibolya Kovacs, tel. 050/55.90.61, ziekte@cewez.be.