Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Voltijds VA-stelsel

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag voldoet de havenarbeider aan onderstaande voorwaarden:

  • 55 jaar of ouder zijn
  • een anciënniteit van minimum 10 jaar hebben
  • het rang A statuut hebben
  • voldoende prestaties bereikt hebben
  • arbeidsgeschikt zijn
  • zich bereid verklaren om op 59-jarige leeftijd een pensioenaanvraag in te dienen (om vast te stellen wanneer een beroepsloopbaan van 45/45-sten bereikt wordt)

Aanvraagprocedure

Onderstaande aanvraagprocedure wordt doorlopen om uiteindelijk in het voltijds VA-stelsel te stappen en bijgevolg dagelijks vrijgesteld te zijn van stempelcontrole:

  • de havenarbeider vult een aanvraagformulier SLB-5 in en geeft dit af bij Cewez vzw
  • het aanvraagformulier wordt voorgelegd aan de Administratieve Commissie
  • na goedkeuring door de Administratieve Commissie ontvangt de havenarbeider een kopie hiervan en bezorgt dit aan zijn/haar uitbetalingsinstelling

Vergoedingen

Een voltijds verminderd arbeidsgeschikte havenarbeider ontvangt werkloosheidsuitkering en bestaanszekerheid zoals bepaald in de statuten van het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Om van deze beide vergoedingen te genieten heeft de verminderd arbeidsgeschikte havenarbeider de leeftijd van 60 jaar nog niet bereikt of heeft hij/zij op een leeftijd tussen 60 en 65 jaar nog geen volledige loopbaan van 45/45-sten bereikt.

De uitbetaling van bestaanszekerheid stopt op de datum waarop een loopbaan van 45/45-sten wordt bereikt, op 65-jarige leeftijd of bij het niet voorleggen van het resultaat van de pensioenaanvraag aan het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de havens van Zeebrugge – Brugge, Oostende en Nieuwpoort.

Verdere informatie en uitleg i.v.m. specifieke uitzonderingssituaties zijn te bekomen aan de balie van Cewez vzw bij Mieke Logghe, 050/55.90.65, mlogghe@cewez.be.

Opvolging

Het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge - Brugge, Oostende en Nieuwpoort verstuurt jaarlijks brieven aan alle 59-jarige verminderd arbeidsgeschikte havenarbeiders om vrijblijvend een pensioenaanvraag in te dienen. Op die manier kan vastgesteld worden wanneer een beroepsloopbaan van 45/45-sten bereikt wordt en de stopzetting van de vergoeding(en) hieruit voortvloeit.