Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Deeltijds VA-stelsel

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag voldoet de havenarbeider aan onderstaande voorwaarden:

  • 50 jaar of ouder zijn
  • een anciënniteit van minimum 10 jaar hebben
  • voldoende prestaties bereikt hebben
  • arbeidsgeschikt zijn
  • met akkoord van de werkgever

In het stelsel van deeltijds VA is er een vooropgestelde tewerkstellingsvoorwaarde van minimum 132 shiften en maximum 144 shiften per jaar.

Aanvraagprocedure

Onderstaande aanvraagprocedure wordt doorlopen om uiteindelijk in het deeltijds VA-stelsel te stappen en bijgevolg gedeeltelijk vrijgesteld te zijn van stempelcontrole:

  • de havenarbeider vult een aanvraagformulier SLB-2 in en geeft dit af bij Cewez vzw
  • het aanvraagformulier wordt voorgelegd aan de Administratieve Commissie
  • na goedkeuring door de Administratieve Commissie ontvangt de havenarbeider een kopie hiervan en bezorgt dit aan zijn/haar uitbetalingsinstelling.

Vergoedingen

Een deeltijds verminderd arbeidsgeschikte havenarbeider ontvangt werkloosheidsuitkering en bestaanszekerheid zoals bepaald in de statuten van het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Zeebrugge – Brugge, Oostende en Nieuwpoort. De bestaanszekerheid is beperkt tot maximum 10 dagen per maand.

Verlofregeling

Tijdens het eerste jaar van toetreding tot het deeltijds VA-regime heeft betrokkene recht op voltijds verlof. Bij het nemen van een ganse week verlof, worden de verlofdagen zowel op dagen dat betrokkene shiften presteert als op werkloosheidsdagen genomen.

Tijdens de daaropvolgende jaren is het verlofrecht aangepast naargelang de prestaties. Bij het nemen van een ganse week verlof, worden de verlofdagen enkel genomen op dagen dat betrokkene shiften presteert.