Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen > Omstandigheidsverlof > Verlof om dwingende reden

Verlof om dwingende reden

Bepaalde dwingende redenen geven een werknemer het recht om afwezig te blijven van het werk. Een dwingende reden is elke niet te voorziene - los van het werk staande - gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist.

Elke werknemer kan gedurende de tijd die nodig is maximaal 10 dagen per jaar verlof om dwingende reden opnemen. Dit kan enkel mits afgifte van een gewettigd attest waaruit blijkt dat de aanwezigheid van betrokkene vereist is voor een onverwachte en hoogdringende gebeurtenis. De eerste 2 betaalde dagen zijn familiaal verlof (FV) en de volgende 8 onbetaalde dagen zijn gewettigde afwezigheid (GA).

Voorbeelden:

  • Ziekte, ongeval, plotse of onverwachte hospitalisatie van een met de werknemer onder hetzelfde dak wonende persoon (echtgeno(o)t(e) of de persoon die met hem/haar samenwoont, ascendent, adoptiekind, pleegkind, tante, oom, (schoon)ouder, (schoon)kind) waarvoor de aanwezigheid thuis vereist is van de werknemer.
  • Materiële beschadiging van bezittingen waarvoor de aanwezigheid thuis vereist is van de werknemer. Bijvoorbeeld bij brand, natuurramp, …
  • Bij deurwaardersexploot opgeroepen verschijnen op een rechtszitting.

De vraag wordt onmiddellijk goedgekeurd behalve wanneer er twijfel bestaat over de reden van toekenning, de hoogdringendheid en/of het voorgelegde attest. In dergelijk geval wordt de vraag gesteld aan de Raad van Beheer van het Compensatiefonds.

Hoe aanvragen?

De werknemers dienen zo spoedig mogelijk de werkgever te verwittigen. Iedere afwezigheid moet, daags na het nemen ervan bij middel van een geloofwaardig stuk, bij Cewez worden gestaafd.

Ziekte/ongeval (kind/echtgeno(o)t(e)/ouder)

Attest voorgeschreven door huisarts/spoeddienst

Hospitalisatie (kind/echtgeno(o)t(e)/ouder) Mits uitdrukkelijke vermelding dat het een dringende en onverwachte heelkundige ingreep of opname betreft
Ernstige materiële beschadiging van bezittingen van de werknemer Attest van openbaar bestuur (politie, brandweer, civiele bescherming,...)
Oproeping tot persoonlijke verschijning in een rechtszitting waarbij de werknemer partij is in het geding Deurwaardersexploot

Voor vragen m.b.t. familiaal verlof kunt u contact opnemen met de balie, tel. 050/55.90.55, balie@cewez.be.