Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Havenarbeider > Inactiviteitsdagen > Verlof > Vaklui > Herverdelingsdagen

Herverdelingsdagen

Per 25 volledig gewerkte taken heeft elke vakman recht op een herverdelingsdag, wat opgegeven wordt bij de eerstvolgende loonafrekening.

De herverdelingsdagen kunnen opgenomen worden binnen de 12 maanden na datum toekenning en worden uitbetaald door Cewez vzw. Deze termijn wordt verlengd met het aantal dagen arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ongeval buiten het werk (privaat ongeval) of arbeidsongeval.

De volgorde waarin betaald verlof, anciënniteitsverlof en herverdelingsdagen opgenomen wordt tijdens het jaar is overgelaten aan de vrije keuze van de werknemer.