Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Begunstigde bij overlijden

Uitbetaling aan de begunstigden van een kapitaal in geval van overlijden vóór de pensionering, gebeurt op basis van de wettelijke regeling of op basis van het document ‘aanduiding van begunstigde’, wat eventueel ondertekend werd bij Cewez vzw.

Wettelijke regeling houdt in dat onderstaande volgorde van begunstigden gerespecteerd dient te worden:

  • echtgeno(o)t(e) van de havenarbeider, noch gerechtelijk van tafel en bed gescheiden, noch in gerechtelijke aanleg tot echtscheiding van tafel en bed
  • bij ontstentenis : de door de verzekerde schriftelijk aangeduide personen op het document ‘aanduiding van begunstigde’
  • bij ontstentenis : de wettige, aangenomen of erkende natuurlijke kinderen van de havenarbeider of, bij plaatsvervulling, de afstammelingen van deze laatste
  • bij ontstentenis : de samenwonende partner, voor zover deze op het ogenblik van overlijden, ten minste reeds 5 jaar op hetzelfde adres woont als de verzekerde
  • bij onstentenis : de bloedverwanten van de verzekerde in opgaande lijn
  • bij ontstentenis : de wettelijke erfgenamen met uitsluiting van de Staat
  • bij ontstentenis : het financieringsfonds

Het document ‘aanduiding van begunstigde bij overlijden’ kan bekomen worden bij Cewez vzw of hieronder gedownload worden. Dit document dient ondertekend bezorgd te worden aan Cewez vzw om te kunnen afwijken van de wettelijke regeling.