Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Info prestatieboek

Havenarbeiders van de pool - belangrijke procedures

Hieronder worden volgende procedures kort toegelicht:

Wat te doen bij ziekte

Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte (zelfs indien de consultatie bij de dokter nog niet is gebeurd) of privé ongeval dient de havenarbeider zijn afwezigheid tijdig te melden.

  • Als losse pool: ziektemelding steeds melden aan de werkgever en Cewez vóór de aanwerving. Reeds aangeworven als losse pool? Ziektemelding steeds melden aan de werkgever en Cewez vóór aanvang van de shift.
  • Als timetable: ziektemelding steeds melden aan de werkgever en Cewez vóór aanvang van de shift.

Bezorg het medisch attest binnen de 48 uur aan Cewez. Dit kan per mail (ziekte@cewez.be), per post of aan de balie. Cewez bezorgt de werkgever een kopie van dit attest.

Breng de mutualiteit ook tijdig op de hoogte via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (Vertrouwelijk). Bezorg hen dit formulier om een ziekte-uitkering te ontvangen. Vervolgens ontvangt de havenarbeider ook een inlichtingenblad rubriek werknemer/gerechtigde.

Ook bij verlenging gelden bovenstaande afspraken!

Een afspraak bij Attentia voor het jaarlijks medisch onderzoek? Vergeet niet om deze afspraak te annuleren (050/54.58.60) bij ziekte of ongeval.

Procedure ZZA (Ziekte Zonder Attest)

Havenarbeiders kunnen 3 keer per jaar één dag ziek zijn zonder hiervoor een medisch attest voor te leggen.

Volgende afspraken zijn hierbij van toepassing:

  • De havenarbeider moet de ziektemelding correct doorgeven aan zowel Cewez als de firma waar ze tewerkgesteld worden. Havenarbeiders op timetable moeten dit melden vóór aanvang van de shift. Havenarbeiders op losse pool moeten dit melden vóór de aanwerving.
  • Maximaal 3x per jaar één dag afwezig zonder medisch attest.
  • Op deze dag wordt een bijpassing ziekte uitbetaald door Cewez vzw.
  • Een mutualiteitsvergoeding kan verkregen worden via het document 'Vertrouwelijk'.
  • Afspraken in verband met medische controle gelden vanaf dag 1, een verblijfsadres moet correct doorgegeven worden.

Wat te doen bij een arbeidsongeval

Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval dient de havenarbeider onmiddellijk de hiërarchische lijn te verwittigen.

In eerste instantie kan ter plaatse eerste hulp toegediend worden. Indien noodzakelijk worden de hulpdiensten verwittigd. Verdere verzorging kan plaatsvinden bij een behandelende arts of in het ziekenhuis. Het slachtoffer krijgt van de hiërarchische lijn een blanco medisch attest van vaststelling mee.

Breng de werkgever op de hoogte van het letsel en de omstandigheden van het arbeidsongeval.

Bezorg de originele papieren (attest van vaststelling en afwezigheidsattest) binnen de 48 uur aan de werkgever. Bezorg zo snel mogelijk een kopie aan Cewez (arbeidsongevallen@cewez.be).

De werkgever stuurt de aangifte van het arbeidsongeval door naar de verzekeringsmaatschappij.

Breng de mutualiteit ook tijdig op de hoogte via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (Vertrouwelijk). Bezorg hen dit formulier om een ziekte-uitkering te ontvangen in geval het arbeidsongeval geweigerd wordt door de verzekering.

Bij een verlenging van een arbeidsongeval moet de werkgever onmiddellijk verwittigd worden. Originele attesten worden aan de firma bezorgd. Cewez ontvangt een kopie.

Bij elke afwezigheid wegens ziekte of arbeidsongeval van minimum 4 weken, moet de havenarbeider verplicht een werkhervattingsonderzoek ondergaan bij Attentia. Dit onderzoek moet gebeuren uiterlijk binnen de 10 werkdagen na werkhervatting.

Verlof aanvragen als losse pool en als timetable

Havenarbeiders van de losse pool kunnen verlof aanvragen via my.cewez.be (MyCewez) of telefonisch via de balie. Een snipperdag kan aangevraagd worden tot uiterlijk 11u00 de dag zelf. Meerdere aaneensluitende verlofdagen kunnen aangevraagd worden uiterlijk 2 werkdagen vooraf tot 12u00. Er wordt onder geen beding verlof geregistreerd met terugwerkende kracht!

 

Havenarbeiders op timetable dienen hun verlof aan te vragen bij de werkgever.

MyJob (digitale aanwerving en aanvragen werkloosheid)

Havenarbeiders van de losse pool moeten deelnemen aan de digitale aanwerving via MyJob vóór 12u15. Deelnemen aan de aanwerving kan al vanaf 11u15. Meer informatie omtrent het inloggen en de aanwerving, kun je terug vinden op deze pagina: https://www.cewez.be/nl/welkommyjob

Havenarbeiders op timetable moeten werkloosheid aanvragen vóór 12u30 via MyJob (ook als er geen recht is op werkloosheidsvergoeding).

Bij technische problemen met de tablet of smartphone waardoor werkloosheid niet tijdig kan aangevraagd worden of deelname aan de aanwerving niet kan doorgaan, moet vooreerst VDAB gecontacteerd worden op het nummer: 050/59.03.14 of 050/59.03.18, daarna moet onze technische balie op de hoogte gesteld worden op het nummer: 050/55.90.69.

Nuttige telefoonnummers

Cewez algemeen nummer - 050/55.90.55

Cewez technische balie - 050/55.90.69

OCZ - 050/60.32.68 of 050/60.43.50

Attentia - 050/54.58.60

VDAB - 050/59.03.14 of 050/59.03.18

Aanwervers

Toegangswegen firma's

Op onderstaande pagina kunnen de toegangswegen naar de firma's en bedrijfsingangen geraadpleegd worden: https://www.cewez.be/nl/toegangswegen