Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst

Kies eerste letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ceelbaas

Een ceelbaas is kaderpersoneel aangeduid door een bepaald bedrijf. Het aanstellen tot deze functie verbindt enkel het betrokken bedrijf. De werkgevers zijn niet verplicht de ceelbaas in die functie te werk te stellen. De erkenning, tewerkstelling en opheffing van deze functie is geregeld in de Codex.

DIMONA

Is de afkorting van Déclaration Immédiate/ Onmiddellijke aangifte

Dit is een Belgische elektronische dienst voor de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling die sinds 1999 actief is. Elke werkgever is sinds 2003 verplicht iedere aanwerving en iedere uitdiensttreding van een werknemer te melden aan de Rijksdienst

Foreman

Een foreman is kaderpersoneel aangeduid door een bepaald bedrijf. Het aanstellen tot deze functie verbindt enkel het betrokken bedrijf. Er zijn 4 soorten foremannen, elk met hun specifieke voorwaarden : foremannen met bescherming, foremannen in opleiding, occasionele foremannen en seizoensforemannen.

De werkgevers zijn niet verplicht de foreman in die functie te werk te stellen. Het tewerkstellen van de functie foreman zal door de werkgevers worden toegepast rekening houdend met de veiligheid. De erkenning, tewerkstelling en opheffing van deze functie is geregeld in de Codex.

Functieverloning

Het loon van een havenarbeider wordt bepaald door de functiespecialisatie(s) waarin betrokkene tewerkgesteld wordt. Functieverloning houdt in dat voor de bepaling van het feestdagloon rekening gehouden wordt met het loon van die functiespecialisatie waarin betrokken havenarbeider het meeste aantal shiften werd verloond  gedurende de voorbije periode (in de meeste gevallen 30 kalenderdagen). Dit feestdagloon wordt gebruikt voor de berekening van de vergoedingen die toegekend worden in geval van ziekte, arbeidsongeval, herverdelingsdagen, betaalde feestdagen, klein verlet, anciënniteitsverlof, familiaal verlof en syndicaal verlof.

hiërarchische

De hiërarchische lijn of leidinggevenden zijn de personen binnen het bedrijf die bevoegd zijn om opdrachten te geven (ceelbaas, foreman, ploegendienst, managers, …).

Rang A

Havenarbeiders rang B komen in aanmerking voor (her)verwerving van rang A mits het voldoen aan een aantal voorwaarden op het vlak van anciënniteit, beroepsbekwaamheid, tewerkstellingsgraad en de behoefte aan arbeidskrachten.

Rang B

Bij erkenning krijgen havenarbeiders eerst rang B, dit met het oogmerk zich vertrouwd te maken met de havenarbeid en beroepsbekwaamheid te verwerven. Zij kunnen geen functies als kaderpersoneel uitvoeren. Verder hebben zij dezelfde rechten en plichten als een rang A havenarbeider, met uitsluiting van het recht op de dagelijkse aanwezigheidsvergoeding.

Indien een havenarbeider rang A het voorwerp uitmaakt van een disciplinaire maatregel kan tijdelijk rangverlaging naar rang B uitgesproken worden.

Vrijstellingen

De vrijstellingen worden toegekend door de arbeidsgeneesheer en worden in de vorm van een code vermeld op de formulier voor de gezondheidsbeoordeling:

A lashing autobehandeling
B lashing containerbehandeling
C cargo
D chauffeur
H hiërarchische lijn FM / CB
K kraanman
M markeerder
P plaatsen, verwijderen pinnen (twistlocks)
S shunten auto’s
T lashing trailerbehandeling / H&H behandeling
Z zwangerschapsbescherming