Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu
Home > Ziekte zonder ziektebriefje

Ziekte zonder ziektebriefje

Er werd een wet goedgekeurd die werknemers toelaat om tot drie keer per jaar één dag ziek te zijn zonder hiervoor een medisch attest voor te leggen. Dit is reeds in voege.

In de Contactcommissie van 22/12/2022 werden volgende afspraken vastgelegd voor havenarbeiders die wensen gebruik te maken van dit systeem:

  • ziektemelding, zoals voorzien in de codex, blijft behouden dus verwittigen van CEWEZ en de werkgever – voor losse pool is dit vóór de aanwerving; voor timetables is dit vóór aanvang shift
  • de afspraken in verband met medische controle gelden vanaf dag 1, dus ook een eventueel verblijfsadres doorgeven bij de ziektemelding
  • voor deze dag wordt de bijpassing ziekte uitbetaald door CEWEZ vzw
  • voor het verkrijgen van mutualiteitsvergoeding moet nog altijd een document vertrouwelijk door de havenarbeider worden bezorgd aan de mutualiteit
  • dit systeem zal worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.