Cewez - Centrale der werkgevers Zeebrugge vzw

Login English
Menu

Stappenplan

Wat te doen bij een lichamelijk letsel opgelopen tijdens en door het werk?

 1. Melding:
  Onmiddelijk de hiërachische lijn (laten) verwittigen.
   
 2. Verzorging:
       - ter plaatse EHBO
       - bij de behandelende arts
       - in het ziekenhuis
   
 3. Informatie geven:
  Breng de hiërarchische lijn onmiddelijk op de hoogte van de afwezigheidsduur, het letsel en de omstandigheden van het arbeidsongeval.
   
 4. Administratie:
  Bezorg zo snel mogelijk (binnen de 48 uren) de nodige papieren aan:
       - de verantwoordelijke binnen het bedrijf
                  o medisch attest van vaststelling
                  o doktersattest met periode van afwezigheid

          zie ook: arbeidsongeval - werkgever
       - de mutualiteit
                  o getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (‘vertrouwelijk’)
   
 5. Verlenging AO:
  Breng de hiërarchische lijn onmiddelijk (uiterlijk binnen de 48 uren) op de hoogte van eventuele verlengingen. Bezorg alle papieren aan de firma.
   
 6. Werkhervatting:
  Breng zo snel mogelijk het werkhervattingsattest binnen bij de verantwoordelijke van het bedrijf.

  Bij een afwezigheid van ten minste 4 weken, is de havenarbeider verplicht zich te onderwerpen aan een werkhervattingsonderzoek bij Attentia.